Rodzinne wakacje na kempingu
i podróże po Europie

Strona główna > Dzień Dziecka 2024 z Eurocamp Polska

ZABAWA! Dzień Dziecka z Eurocamp Polska

Wiecie, że w 2024 Dzień Dziecka wypada w długi weekend majowo-czerwcowy? Bowiem czwartek – 30 maja jest wolny, a Dzień Dziecka wypada w sobotę! 

Z tej okazji wspólnie z Eurocamp Polska zapraszamy do wspólnej zabawy, w której do wygrania jest 5 dniowy pobyt na jednym z najlepszych kempingów dla dzieci  w Europie! Na holenderskim campingu Duinrell słynącym z genialnego aquaparku Tiki Bad, parku rozrywki Duinrell i położenia blisko plaż Morza Północnego. 

Ten pobyt i nas w gratisie jako sąsiadów można wygrać w naszym nowym konkursie!

Od 21.03 regularnie będą pojawiać się posty konkursowe, w których umieścimy linki do quizów. Łącznie będzie 10 quizów o tematyce podróżniczej, kempingowej i dotyczącej kempingów Eurocampu.

Aby zdobyć nagrodę należy zgarnąć jak najwięcej punktów i odpowiedzieć w jak najkrótszym czasie na wszystkie pytania quizowe.

Zerknijcie na regulamin:

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

„DZIEŃ DZIECKA Z EUROCAMPEM”

PUNKT 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem zabawy jest portal Globtroterek zwany dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem głównej nagrody w zabawie jest Camping Plus sp. z o.o. ul. Kuropatwia 2, 51-419 Wrocław, przedstawiciel Eurocamp Polska 
 3. Konkurs prowadzony jest na na portalu społecznościowym Facebook, na profilu portalu Globtroterek.
 4. Udział w zabawie jest bezpłatny.
 5. Uczestnikiem zabawy może być pełnoletnia osoba fizyczna zwana dalej „Uczestnikiem”, która posiada profil na portalu społecznościowym Facebook. 
 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 227). 
 8. Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do konkursu powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 

PUNKT 2. Zasady konkursu

 1. Konkurs składa się z 10 quizów.
 2. W każdym quizie Uczestnik odpowiada na 10 losowo wybranych przez system pytań dotyczących podróży, wakacji na kempingu i oferty Eurocamp Polska.
 3. W quizach są zarówno pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru i pytania otwarte. 
 4. Za poprawnie udzieloną odpowiedź Uczestnik otrzymuje 1 punkt, w przypadku odpowiedzi niepełnej, błędnej – 0 punktów. Nie ma punktów cząstkowych.
 5. Link do poszczególnych quizów będzie publikowany w dniach: – 21.03.2024,  23.03.2024, 25.03.2024, 27.03.2024, 29.03.2024, 02.04.2024, 04.04.2024, 06.04.2024, 08.04.2024, 10.04.2024.
 6. Link do quizów publikowany będzie o godzinie 21.00 na profilu Organizatora na Facebooku. 
 7. Link do testu ważny jest 24 godziny. 
 8. Jeden Uczestnik może wziąć udział w każdym quizie tylko raz. Nie ma obowiązku wzięcia udziału w każdym z 10 quizów. 
 9. Aby rozwiązać test na platformie testportal.pl  Uczestnik każdorazowo podaje swoje imię i nazwisko oraz adres email i numer telefonu. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji czy uczestnik nie odpowiedział na quiz więcej niż 1 raz oraz do wyłonienia zwycięzcy i kontaktu z nim.
 10. Zatwierdzonych odpowiedzi nie można edytować.
 11. Jeśli uczestnik dwukrotnie lub wielokrotnie odpowie na pytania w tym samym quizie zostaje zdyskwalifikowany i punkty z danego quizu nie będą liczone.
 12. Dodatkowo, obowiązkowo każdy Uczestnik po udzieleniu odpowiedzi w quizie zobowiązany jest do skomentowania posta konkursowego na Facebooku umieszczając w komentarzu informację, że quiz został ukończony oraz podając 3 ostatnie cyfry swojego numeru telefonu.

PUNKT 3. Wyłonienie zwycięzcy

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 12.04.2024 roku.
 2. Nagrodę w konkursie otrzyma Uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów zgromadzoną we wszystkich quizach,
 3. W przypadku remisu o wygranej decyduje czas udzielenia wszystkich odpowiedzi – nagrodę zdobywa Uczestnik, który zdobył największą liczbę punktów i najszybciej odpowiedział na wszystkie pytania.
 4. Jeśli największą liczbę punktów i taki sam czas uzyska więcej niż jeden Uczestnik nastąpi dogrywka. O szczegółach i zasadach dogrywki Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora najpóźniej w dniu 12.04.2024 roku. Zadanie w dogrywce będzie zbliżone do zadań konkursowych.

PUNKT 4. Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest 5 dniowy pobyt w domku wakacyjnym oferowanym przez Eurocamp Polska na campingu Duinrell w Holandii (adres: Duinrell 1. 2242 JP Wassenaar) w terminie 29.05 – 02.06.2024 dla 6 osób ( w tym max. 4 osoby dorosłe i 2 dzieci)
 2. Wartość nagrody wynosi 4500 PLN.
 3. Dodatkowo do ww. nagrody organizator przygotował część pieniężną w wysokości 450 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych), która zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. 
 4. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu  w terminie 3 dni  od ogłoszenia wyników, na podane w czasie rozwiązywania quizu dane. Zwycięzca w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia od  Organizatora zobowiązany jest podać dane niezbędne do rezerwacji – imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail Uczestnika oraz listę osób uczestniczących w wyjeździe (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania). Podanie danych jest warunkiem niezbędnym do odbioru nagrody. 
 5. Nagród nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Nie ma również możliwości zmiany terminu pobytu oraz campingu.
 6. Zwycięzca konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagród na osoby trzecie.
 7. W przypadku rezygnacji nagroda główna i dodatkowa przechodzą na kolejnego Uczestnika z największą liczbą punktów.

PUNKT 5. Zgody i oświadczenia

 1. Warunkiem wydania nagrody Zwycięzcy konkursu jest przesłanie Organizatorowi następującej treści oświadczenia: „Zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu „Dzień Dziecka z Eurocamp Polska” wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych”. Podpisane i zeskanowane oświadczenie należy przesłać do Organizatora w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
 2. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku poprzez przesłanie Organizatorowi oświadczenia:  Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 800 ze zm.) zezwalam na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w postaci zdjęć wykonanych w ramach przedsięwzięć organizowanych przez Organizatora w ramach nagrody, w tym sesji zdjęciowej, relacji i postów umieszczanych w trakcie i po wyjeździe. Ponadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku, dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium dla potrzeb opublikowania we wskazanych celach. Oświadczam, że wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z treścią niniejszego dokumentu nie narusza dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich. Oświadczam, że zdjęcia zostały wykonane po uprzednim poinformowaniu i za moją zgodą. Oświadczam, że niniejsza zgoda do w.w. celów następuje bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności zgoda do w.w. celów obejmuje także okres po wykorzystaniu nagrody. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na Fundatora nagrody nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie.
 3. Zgodę na wykorzystanie wizerunku o treści umieszczonej w punkcie 2, Zwycięzca konkursu wyraża również w odniesieniu do nieletnich będących pod prawną opieką Zwycięzcy konkursu, którzy zostaną zgłoszeni jako uczestnicy w ramach pobytu będącego przedmiotem nagrody. 
 4. Zgodę na wykorzystanie wizerunku o treści umieszczonej w punkcie 2, wyrażają również osoby pełnoletnie, niebędące Zwycięzcą konkursu, którzy zgłoszeni zostali jako uczestnicy w ramach pobytu będącego przedmiotem nagrody. 
 5. Podpisane i zeskanowane zgody dotyczące wykorzystania wizerunku, podpisane przez Zwycięzcę konkursu i osoby zgłoszone jako osoby uczestniczące w wyjeździe należy przesłać do Organizatora w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
 6. Podanie danych osobowych i złożenie oświadczeń, o których mowa w pkt 7 regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody i jej realizacji.

PUNKT 6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 str.1, dalej „RODO”), organizator konkursu informuje, że dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji konkursu, zgodnie z przepisami prawa i niniejszym regulaminem, administratorem danych osobowych jest Organizator (4U Consulting Tomasz Dudek, właściciel portalu Globtroterek, ul. Poleska 23/4 51-354 Wrocław, NIP 8992421222). Dane kontaktowe e- mail: kontakt@globtroterek.com, adres do korespondencji: ul. Poleska 23/4 51-354 Wrocław. 
 2. Administrator danych osobowych informuje, że: 

a)  dane osobowe uczestnika konkursu pozyskane przez administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją konkursu i wykonania zobowiązań organizatora w związku z konkursem, tj. w celach: przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uczestnictwa w konkursie i uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z organizacją konkursu i obowiązków sprawozdawczych, ustalania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników w postępowaniu przed sądami lub innymi organami,

b)  dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych osobowych w postaci organizacji konkursu i wykonania jego zobowiązań związanych z konkursem, rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym i ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami i w związku z tym archiwizacji i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust.1 lit. f RODO oraz obowiązków prawnych organizatora, w tym związanych z wydaniem i rozliczeniem nagrody w konkursie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c)  podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w konkursie i odpowiedzi na pytania i reklamacje dot. konkursu,

d)  dane osobowe uczestników, w tym laureatów, zostały pozyskane przez ww. administratora danych osobowych bezpośrednio od uczestnika / laureata,

e)  osobie, której dane są przetwarzane przysługuje: prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, oświadczenia o powyższym może złożyć w formie pisemnej na adres siedziby administratora

obie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

f)  dane osobowe pozyskane w związku z organizacją niniejszego konkursu mogą być przekazane, udostępnione przez ww. administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia konkursu, tj. podmiotowi będącemu fundatorem nagrody tj. Suncamp Polska, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo.

g)  dane osobowe będą przechowywane przez ww. administratora do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe laureata mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

h)  dane osobowe konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,

i)  nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

PUNKT 7 – ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: kontakt@globtroterek.com 
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, nr tel., jak również dokładny opis i powód reklamacji. 
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie maksymalnym 7 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony przez organizatora drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania wiadomości e-mail przez organizatora.

PUNKT 8 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 3. Do korzystania z Serwisu internetowego www.testportal.pl na którym umieszczone zostaną quizy konkursowe, niezbędny jest komputer z procesorem architektura x86 2GHz lub odpowiedniki w pozostałych architektach, pamięć operacyjna: 4GB, monitor i karta graficzna, dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca, mysz lub inny manipulator oraz klawiatura, karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s, oprogramowanie: System Operacyjny: System MS Windows 7 lub nowszy, Ubuntu 16 lub nowszy, MacOS 10.13 lub nowszy, android 7.0 lub nowszy, iOS 10.0 lub nowszy, przeglądarka internetowa: Google Chrome 64 lub nowszy, Microsoft Edge 40 lub nowszy, Firefox 58 lub nowszy, Safari 11 lub nowszy. Korzystanie z usług świadczonych przez Serwis może się odbywać również przy pomocy innego urządzenia elektronicznego t.j. tablet czy smartfon, działającego m.in. w oparciu o system operacyjny: Android – w wersji minimum 4.0, iOS – w wersji minimum 3 lub Windows Phone – w wersji minimum 8.0, które dodatkowo również posiada dostęp do sieci Internet.
 4. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogły by wywołać.
 6. Regulamin konkursu jest jawny i powszechnie dostępny. Pełna treść dostępna jest na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.globtroterek.com
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
Artykuł powstał we współpracy z Eurocamp Polska.

Nasz Facebook

Nasza grupa na Facebooku